Ανακοινώσεις

Προτάσεις της ΠΕΥΦΑ για τον ορισμό υπευθύνων(Αρχιφυλάκων)του φυλακτικού προσωπικού ανά Μουσείο και Αρχαιολογικό χώρο

Προς:    1)Αναπληρωτή
Υπουργό Πολιτισμού

                          Κο Ξυδάκη Νικόλαο                      2)Γεν.
Δ/νση Αρχ/των & Πολιτιστικής Κληρονομιάς

                         Κα Κόρκα Ελένη

                     3) Διεύθυνση
Μουσείων

                       Κα Χούλια – Καπελώνη Σουζάνα

                    4)
Γραφείο Υπουργού

                       Κο Δούρο Παναγιώτη

 

ΣΧΕΔΙΟ

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΥΦΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ (ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ) ΤΟΥ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΧΩΡΟ.

 

     Η
θέση του υπευθύνου επικεφαλής του φυλακτικού προσωπικού και του προσωπικού
καθαριότητος, είναι απολύτως απαραίτητη. Είναι ο υπάλληλος εκείνος που ορίζει
τους αρχαιοφύλακες σε τομείς ευθύνης, ελέγχει για την ακριβή τήρηση του ωραρίου
(προσέλευση – αποχώρηση), πραγματοποιεί επιτόπου ελέγχους για το αν τηρούνται
οι όροι φύλαξης και ασφάλειας  καθ’ όλο
το 24ωρο, προγραμματίζει τα ρεπό, τις βάρδιες, τις άδειες, την καθαριότητα και
τον καλλωπισμό του χώρου. Επιμελείται γενικώς τον προγραμματισμό και έλεγχο της
Φύλαξης των Μουσείων, αποθηκών αρχαίων, αρχαιολογικών χώρων και αρχαιολογικών
εγκαταστάσεων, την σύνταξη των σχετικών καταστάσεων για την αποζημίωση των
προσφερόμενων υπηρεσιών κατά τις Κυριακές / Αργίες – 6η ημέρα
εργασίας, καθώς επίσης είναι ο κύριος υπεύθυνος για τα συστήματα ασφαλείας, κωδικοί
συναγερμών του Αρχαιολογικού χώρου και Μουσείου στο οποίο υπηρετεί.

     Μέχρι
σήμερα ο ορισμός αυτού του υπευθύνου, γίνεται από την εκάστοτε Πολιτική Ηγεσία
του ΥΠ.ΠΟ.Α., δυστυχώς με αδιαφανή και μη αξιοκρατικά κριτήρια, επειδή αυτά δεν
έχουν ορισθεί-περιγραφεί με κάποια απόφαση. Έτσι η αναξιοκρατία και ο
κομματικός – πελατειακός τρόπος ορισμού του, έχει γίνει κανόνας. Τούτο έχει σαν
συνέπεια, να επικρατεί πέραν του αισθήματος της άνισης μεταχείρισης μεταξύ των
υπαλλήλων και ο κίνδυνος να αναλαμβάνουν ευθύνες διοίκησης, αλλά και ευθύνες
που έχουν να κάνουν με την εν γένει λειτουργία και ασφάλεια των αρχαίων μας,
υπάλληλοι που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές, με πληρότητα και
επάρκεια.  Κατά την άποψή του Σωματείου
μας, είναι επιτακτική ανάγκη να προχωρήσουμε στον ορισμό αυτών των υπαλλήλων με
αξιοκρατικά και θεσμοθετημένα κριτήρια. Η θέση μας αυτή διατυπώθηκε στις
προτάσεις μας, πριν την έγκριση του νέου οργανισμού στο ΥΠ.ΠΟ.Α. Ζητούσαμε τότε να προβλεφθεί Διεύθυνση
Φύλαξης στην Κεντρική Υπηρεσία, Τμήμα Φύλαξης ανά Εφορεία Αρχ/των και
Αρχιφύλακας ανά Μουσείο και Αρχ/κό Χώρο. Δυστυχώς η θέση μας αυτή, δεν συμπεριλήφθηκε
στον ως  άνω Οργανισμό.

Στον Οργανισμό που τελικά εγκρίθηκε για το
ΥΠ.ΠΟ.Α. και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 2890, υπάρχει η αναφορά στο Άρθρο 5 «Ειδικές
εξουσιοδοτήσεις στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και τους προϊσταμένους Διευθύνσεων της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μεταβιβάζουμε το
δικαίωμα να υπογράφουν “με εντολή Υπουργού” αποφάσεις, έγγραφα και λοιπές
διοικητικές πράξεις που αφορούν σε θέματα της αρμοδιότητάς τους και εκδίδονται
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ως εξής: ……………., παράγραφος Γ «Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μουσείων», στην υποπαράγραφο 3 αναφέρεται: «Εγκυκλίους σχετικά με θέματα που θα
ρυθμίζουν την λειτουργία και την ασφάλεια των Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων και ζητήματα που σχετίζονται με τους
υπευθύνους του φυλακτικού προσωπικού ανά Μουσείο και Αρχαιολογικό χώρο………»

    
Σε εφαρμογή αυτής της αναφοράς που συμπεριλαμβάνεται στον Οργανισμό που
σήμερα ισχύει στο ΥΠ.ΠΟ.Α., ζητάμε να προχωρήσετε άμεσα στην έκδοση εγκυκλίου,
στην οποία να ορίζονται οι αρμοδιότητες των υπευθύνων φύλαξης ανά Μουσείο και
Αρχαιολογικό χώρο (αρχιφύλακες) και τα κριτήρια βάση των οποίων θα επιλέγονται.

Πρότασή μας είναι:

·       
Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση στην
οποία να δηλώνεται με σαφήνεια, ο Αρχ/κος Χώρος ή το Μουσείο στο οποίο
επιθυμούν να τοποθετηθούν ως υπεύθυνοι Φύλαξης και Ασφάλειας (Αρχιφύλακες) .

·       
Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν όλοι οι
αρχαιοφύλακες που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δεκαπέντε (15) χρόνια συνολικής
πραγματικής υπηρεσίας και οπωσδήποτε τα έξι (6) τελευταία χρόνια εξ’ αυτών,
στον κλάδο των Ημερησίων Αρχαιοφυλάκων.

·       
Εκτός των ανωτέρω προϋποθέσεων για την θέση του
υπευθύνου φύλαξης και ασφάλειας (Αρχιφύλακας) ή του Αναπληρωτή αυτού, θα
λαμβάνεται υπόψη η μεγαλύτερη Εμπειρία σε  χρόνια υπηρεσίας στον κλάδο και μετέπειτα όσα επιπρόσθετα
προσόντα πέραν των τυπικών, είτε υπάρχουν στον φάκελο του υπαλλήλου, είτε αυτός
μπορεί να προσκομίσει.

·       
Σε περίπτωση που σε κάποιο Μουσείο ή
Αρχαιολογικό χώρο δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος με 15ετή συνολική και 6 χρόνια
υπηρεσία στον κλάδο, να μπορεί να επιλέγεται κάποιος και με λιγότερα χρόνια
προϋπηρεσίας, προηγούμενος πάντοτε μεταξύ των αιτούντων, εκείνος που θα έχει
τον μεγαλύτερο βαθμό μαζί με όποια άλλα Επιπρόσθετα Προσόντα διαθέτει,
αποκλειομένου όμως του “Δοκίμου Υπαλλήλου”.

·       
Ως επιπρόσθετα προσόντα, πέραν του Βαθμού και
της Εμπειρίας, μπορούν να θεωρηθούν: Πτυχία και μεταπτυχιακές σπουδές ΤΕΙ /
ΑΕΙ, οι Ετήσιες Υπαλληλικές Εκθέσεις Αξιολόγησης, τυχόν Αποφοίτηση από Τμήμα
της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, γνώση Ξένης Γλώσσας, Πιστοποίηση ΙΕΚ της Ειδικότητας
«Φύλακας Μουσείων και Αρχ/κών Χώρων, Επιμορφωτικά Σεμινάρια, κτλ.

·       
Η τελική επιλογή, σύμφωνα και με την σειρά των
ως άνω περιγραφομένων κριτηρίων να γίνεται από αρμόδιους Υπηρεσιακούς παράγοντες
και θεωρούμε αυτονόητη την συμμετοχή της Π.Ε.Υ.Φ.Α δια εκπροσώπου της.

·       
Η θητεία όσων επιλέγονται θα είναι τριετής και
οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από την 1η έως και 31 Οκτωβρίου του
έτους που θα ολοκληρώνεται αυτή. Ειδικά για φέτος, που είναι ο χρόνος που
ξεκινάει αυτή η νέα διαδικασία, αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν οι
ενδιαφερόμενοι από 1ης έως και 30ης Απριλίου 2015.

     Ολοκληρώνοντας
την πρότασή μας, για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα του κλάδου μας, θα θέλαμε να
σας ζητήσουμε να υπάρξει συνεργασία μεταξύ μας με ανταλλαγή απόψεων και από την
δική σας πλευρά (σχέδιο), πριν οριστικά εκδοθεί η εγκύκλιος που θα ρυθμίζει το
όλο ζήτημα, για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

 

Η Εκτελεστική
Γραμματεία

της Π.Ε.Υ.Φ.Α.
 

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προτάσεις της ΠΕΥΦΑ για τον ορισμό υπευθύνων(Αρχιφυλάκων)του φυλακτικού προσωπικού ανά Μουσείο και Αρχαιολογικό χώρο