Ανακοινώσεις

Υπόδειγμα για συγκρότηση συνεργείου εργασίας για Μόνιμους & Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλους ΥΠ.ΠΟ – ΤΑΠΑ, το οποίο εστάλει στα λογιστήρια των εφορειών

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΙ  Ι.Δ.Α.Χ.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΥΠ.ΠΟ – Τ.Α.Π.Α.

(Σε
καταρχήν συνεργασία Τ.Α.Π.Α. – Παρέδρου)

Θέµα: Συγκρότηση
συνεργείου εργασίας
σχετικά με τον καθορισμό δικαιολογητικών για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών
και εξαιρεσίμων  ημερών εργασίας  του  φυλακτικoύ προσωπικού, Μονίμου και Αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το ΦΕΚ 915/Β/17-07-2001.

 Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις       1.         
Του  Π.∆.104/2014
 ΦΕΚ
 171/A/28.8.2014  “Οργανισµός
 Υπουργείου  Πολιτισµού  και

    Αθλητισμού”
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.         
Toυ Π.∆ 24/2015
ΦΕΚ20/Α/27.1.15 “Σύσταση και µετονοµασία Υπουργείων.

3.         
Του Π.∆ 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α/27.1.2015) ”
∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,  Αναπληρωτών Υπουργών &
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών”.

4.         
Την   αρ. 
 2/97431/∆ΕΠ/30.12.2014   (ΦΕΚ3545/Β/30.12.2014)   απόφαση   που   αφορά                                                    
τον καθορισµό των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες
 ηµέρες  καθ΄
 υπέρβαση
 της
 εβδομαδιαίας  υποχρεωτικής
 εργασίας,  για μόνιμο
και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου φυλακτικό προσωπικό των
 Μουσείων
 και  Αρχαιολογικών  χώρων και του
Κέντρου Λήψης και Επεξεργασίας Σημάτων Συναγερμού (ΚΕΛΕΣΣ)   του
ΥΠΟΠΑΙΘ.

5.         
Του αρ. 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις,
ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρ. 32 του Ν.
4038/12.

6.         
Την   υπ’
αριθ.
ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆Υ/∆ΟΕΠΥ/275923/40952/379/24.10.2014 (ΦΕΚ/2891/Β/29.10.2014)  Υπουργική  απόφαση
 περί
 Μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  του

Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες και στα ∆ηµόσια Μουσεία αρμοδιότητας της Γενικής ∆/νσης Αρχαιοτήτων
και  Πολιτιστικής  Κληρονομιάς και  στις  Περιφερειακές  Υπηρεσίες  αρμοδιότητας της
Γενικής 
 ∆/νσης   Αναστήλωσης,   Μουσείων   και   Τεχνικών   έργων   του   Υπουργείου

Πολιτισμού       
 και         Αθλητισμού,       
 όπως       
 συμπληρώθηκε       
 µε         την αρ.ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆ΥΗ∆/∆∆ΥΟΝΕ/ΤΝΕ/295789/3260/37/5/14.11.2014   
απόφαση (ΦΕΚ3114/Β/20.11.14).

7.         
Την ανάγκη φύλαξης των
Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων κατά τις Κυριακές, αργίες και εξαιρέσιµες ηµέρες,
καθ’όλο το έτος.

 

Α π ο φ α σ ί ζ
ο υ
µ ε

 

Συγκροτούµε συνεργείο εργασίας,
 στο  ……
(π.χ.Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο ή Αρχαιολογικό χώρο Μυκηνών)……. για
 το
 έτος  2015 κατά
τις Κυριακές, Αργίες και λοιπές
εξαιρέσιμες ημέρες, των
παρακάτω ………(πχ 6) ……… ηµερησίων φυλάκων,
νυχτοφυλάκων Μονίμων υπαλλήλων ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου του ΥΠ.ΠΟ –
Τ.Α.Π.Α. προκειµένου να απασχοληθούν στην φύλαξη …(π.χ. 
του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου ή του Αρχαιολογικού χώρου
Μυκηνών)……., κατά τις ημέρες αυτές:

 

1…..(Ονομ/νο υπαλλήλου)………

2…..(Ονομ/νο υπαλλήλου)…..…..

3…..(Ονομ/νο υπαλλήλου)…..…..

4…..(Ονομ/νο υπαλλήλου)…..…..

5…..(Ονομ/νο υπαλλήλου)…..…..

6…..(Ονομ/νο υπαλλήλου)…..…..

 

 Αρµόδιοι, για
την διαπίστωση
πραγματικής παροχής εργασίας κατά
τις Κυριακές και
εξαιρέσιµες ηµέρες των ανωτέρω υπαλλήλων, καθίστανται οι Αρχιφύλακες του …(π.χ.  του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου ή
του Αρχαιολογικού χώρου Μυκηνών)…….

 

Η δαπάνη, που προκαλείται για
την
αποζημίωση των αναφερομένων στην παρούσα
απόφαση φυλακτικού προσωπικού από την ανωτέρω εργασία, θα καλυφθεί από
τις
Πιστώσεις του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και

Θρησκευµάτων
2015 (ΚΑΕ 0263.52.001, ΚΑΕ 0261.52.001, ΚΑΕ
0551.52.001, ΚΑΕ 0552.52.001)

 

Η παρούσα
απόφαση ισχύει από 01/09/2015 – 31/12/2015.

 

ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΦ.Α. ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 07/09/2015.

 

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Υπόδειγμα για συγκρότηση συνεργείου εργασίας για Μόνιμους & Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλους ΥΠ.ΠΟ – ΤΑΠΑ, το οποίο εστάλει στα λογιστήρια των εφορειών