Ανακοινώσεις

Υπόμνημα ΠΕΥΦΑ προς την Πρόεδρο του Τ.Α.Π.Α.

Θέμα: Ορισμός και δεύτερου υπαλλήλου υπευθύνου
για την έγκαιρη αποστολή Εξαιρεσίμων & Πέραν Πενθημέρου στην Ενιαία Αρχή
Πληρωμών.

Κα Λούβη,

     Όπως σας έχουμε ήδη πληροφορήσει, κάθε
φορά που συντρέχει μήνας καταβολής των δεδουλευμένων Εξαιρεσίμων & Πέραν
πενθημέρου των αρχαιοφυλάκων, λόγω της ελλειπούς στελέχωσης σε προσωπικό των
υπηρεσιών του ΤΑΠΑ παρουσιάζονται προβλήματα ολοκλήρωσης και διεκπεραίωσης του
ως άνω θέματος. Το προηγούμενο δίμηνο μάλιστα που έπρεπε να αποσταλεί το αρχείο
των Εξαιρεσίμων και Πέραν πενθημέρου των αρχαιοφυλάκων στην Ενιαία Αρχή
Πληρωμών, ώστε να πληρωθούν τα δεδουλευμένα σε 1500 αρχαιοφύλακες, η μοναδική
υπάλληλος του ΤΑΠΑ που είναι εντεταλμένη γι’ αυτό και η οποία για διάφορους
λόγους απουσίαζε, λόγω της έλλειψης άλλου υπαλλήλου που να γνωρίζει το θέμα,
κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή και μετά από παρέμβαση στην ως άνω αρχή,
προλάβαμε την διεκπεραίωση του θέματος και την πληρωμή των εργαζομένων.

    Επειδή υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία που
πρέπει να τηρείται, παρακαλούμε να ορίσετε αναπληρωτή της συγκεκριμένης υπαλλήλου
την οποία θα αντικαθιστά όταν κωλύεται, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο
αδυναμίας έγκαιρης αποστολής του αρχείου, γιατί αυτό θα προκαλούσε μεγάλες
καθυστερήσεις στην καταβολή της αποζημίωσής τους και μεγάλη αναστάτωση στην
ομαλή λειτουργία των Μουσείων και των Αρχαιολογικών χώρων.

     Για τον λόγο αυτό και προς αποφυγή
μεγαλύτερων προβλημάτων, παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.

Για
την Εκτελεστική Γραμματεία

Της ΠΕΥΦΑ

 

                                                                                         Ο Πρόεδρος                                                     
                 Ο Γεν. Γραμματέας                                  Γιάννης Μαυρικόπουλος                                                                   Γιώργος
Δημακάκος

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Υπόμνημα ΠΕΥΦΑ προς την Πρόεδρο του Τ.Α.Π.Α.