Ανακοινώσεις

Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής στην Απεργια-Αποχή απο Αξιολόγηση

Normal
0
false

false
false
false

EL
X-NONE
X-NONE

«Δήλωση Συμμετοχής στην Προκηρυγμένη
Απεργία-Αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης»

 

Ο
κάτωθι υπογεγραμμένος ………………………………………., που υπηρετώ ως…………………………………,
στην……………………………….………, δηλώνω ότι συμμετέχω στην απεργία-αποχή που έχει
προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ και τα άλλα συνδικαλιστικά μου όργανα
(Π.Ο.Ε-ΥΠ.ΠΟ.-Σύλλογος……………………) από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται
με την αξιολόγηση. Ως εκ τούτου δεν δύναμαι να συμμετέχω στις
προπαρασκευαστικές ενέργειες και την καταγραφή των απαιτούμενων στοιχείων στην
ηλεκτρονική εφαρμογή Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και να
υποβάλω καμία έκθεση αξιολόγησης ως αξιολογητής ή αξιολογούμενος.

         
Σημειώνεται ότι η συμμετοχή μου στην ως άνω νομίμως προκηρυχθείσα απεργιακή
κινητοποίηση αποτελεί νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά μου και
συνεπεία αυτού δεν μπορεί να επιφέρει εις βάρος μου καμία έμμεση ή άμεση μορφή
διοικητικής ή άλλης συνέπειας. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μου.

 

 

     Ημερομηνία………………..                                                                                                                                                    
Ο δηλών/ Η δηλούσα»

 

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής στην Απεργια-Αποχή απο Αξιολόγηση