Ανακοινώσεις

Τοποθέτηση αρχαιοφυλάκων ΙΔΑΧ σε υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ

06/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 1995 Προς: 1) Υπουργό Πολιτισμού Κα Λίνα Μενδώνη 2) Υπηρεσιακό Γραμματέα Κο Αντωνόπουλο Εμμανουήλ 3) Γενική Διευθύντρια Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κα Χατζηκοκολάκη Μαρία Κοιν.: 1) Διευθυντή Υπουργού                                                                                                                                                Κο Κων/νο Πλατίτσα 2) Πρόεδρο Δ’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου Κο Αθανασούλη Δημήτριο     ΥΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: Τοποθέτηση αρχαιοφυλάκων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ Σχετικά με το έγγραφο της κας Υπουργού με ημερομηνία 29/05/2020 που αφορά τις οριστικές τοποθετήσεις των 162 αρχαιοφυλάκων, που υπηρετούσαν κατόπιν παραίτησης του Ελληνικού Δημοσίου από ασκηθέντα ένδικα μέσα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 47 του ν. 4440/2016 και επανήλθαν στις υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η ΠΕΥΦΑ υπενθυμίζει ότι οι αρχαιοφύλακες λόγω του αντικειμένου της εργασίας τους τοποθετούνται πάντα ανά Αρχαιολογικό  Χώρο και Μουσείο, ανεξαρτήτως του τρόπου μονιμοποίησής τους. Όπως όλοι γνωρίζουμε, τόσο οι μόνιμες προκηρύξεις, όσο και οι τοποθετήσεις του φυλακτικού προσωπικού μετά την έκδοση του Π.Δ.104/2014, αλλά και του Οργανισμού  Π.Δ. 4/2018, είναι σε συγκεκριμένο Αρχαιολογικό Χώρο ή Μουσείο. Αναφέρουμε επίσης ότι η τελευταία απόφαση της κατανομής οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού, ήταν ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα στις Περιφερειακές, Ειδικές Περιφερειακές υπηρεσίες και Δ/νσεις του ΥΠΠΟΑ (Φυλακτικό Προσωπικό), με ημερομηνία 20/05/2020, που ορίζει τις θέσεις των μονίμων, των ΙΔΑΧ και τις προσωποπαγείς σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους αντίστοιχα. Το Δ’ Υπηρεσιακό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ’όψιν όλα τα ανωτέρω και συνεκτιμώντας την αίτηση των υπαλλήλων (σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 3528/2007) οφείλει να γνωμοδοτήσει για την τοποθέτηση σε Αρχαιολογικούς Χώρους ή Μουσεία.     Η Εκτελεστική Γραμματεία Της ΠΕΥΦΑ 

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τοποθέτηση αρχαιοφυλάκων ΙΔΑΧ σε υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ