Ανακοινώσεις

Φόρμα για την αξιολόγηση του έτους 2019, για όσους επιθυμούν να συμμετέχουν στην απεργία-αποχή

Η ΠΕΥΦΑ συμμετέχει στην απεργία- αποχή της ΑΔΕΔΥ από την αξιολόγηση.ΠΡΟΣ: Το Δ.Σ. του Συλλόγου ………… ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ             Ο/Η κάτωθι _______________ υπογεγραμμένος/η __________________, που υπηρετώ ως _____________________________ δηλώνω, ότι συμμετέχω στην απεργία –αποχή, που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με την διαδικασία αξιολόγησης και ως εκ τούτου δεν δύναμαι να υποβάλλω καμία έκθεση αξιολόγησης ως αξιολογητής ή αξιολογούμενος.             Σημειώνεται, ότι η συμμετοχή μου στην ως άνω νομίμως προκηρυχθείσα απεργιακή κινητοποίηση αποτελεί νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα μου και συνεπεία αυτού δεν μπορεί να επιφέρει εις βάρος μου καμία έμμεση ή άμεση μορφή διοικητικής ή άλλης συνέπειας.  Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος μου. _______, …../…../2020 Ο υπάλληλος 

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Φόρμα για την αξιολόγηση του έτους 2019, για όσους επιθυμούν να συμμετέχουν στην απεργία-αποχή